Fågellokaler

1. Huliesjön

Huliesjön är en mycket grund och näringsrik sjö. Vid lågt vattenstånd friläggs dybankar, vilka blir fina rastplatser för vadare under vår- och höststräcket. Vid normalvattenstånd utgörs 50 procent av sjöns areal av klarvatten. I de norra och västra delarna utbreder sig, ett för trakten jämförelsevis stort vassbälte. Strandskog av blandkaraktär kringgärdar så gott som hela sjön.

VÄGBESKRIVNING

Sjön är belägen cirka 15 km nordost om Ljungby. Man når sjön genom att ta av från Europaväg 4 vid motell Laganland och köra ned mot och förbi Lagans samhälle. Man följer sedan skyltarna mot Rydaholm och efter cirka 6 km från Laganland passerar man bron över Skålån. Parkera  på P-platsen direkt efter bron. Spärra inte skogsvägen som går ner längs med ån. Gå cirka 50 meter längs landsvägen österut och och ner på  liten skogsväg till vänster. Den slutar vid en fd parkeringsplats, varifrån en välupptrampad stig leder till fågeltornet. (6313754,1392994)

Kommer man på väg 25 från Växjö, kan man ta av mot Hörda vid Ryssby. Vid Hörda kör man mot Lagan och efter cirka 5 km kommer man till bron över Skålån.

Foto: Rolf Nilsson
FÅGLAR

Hittills har 217 arter observerats vid sjön och i dess omgivningar, varav cirka 75 arter kan räknas som årliga häckare.

Häckfåglar:

Bland regelbundna häckare kan nämnas: Knölsvan, skäggdopping, vattenrall, drillsnäppa, skogssnäppa, enkelbeckasin och rörsångare (ca 20 par).

Tillfälliga häckare:

Bläsand, sothöna, rörhöna, mindre strandpipare, rödbena, kungsfiskare och skäggmes.

Kungsfiskare Foto:Henrik Strandberg
Sträckfåglar:

Under vår- och höst går ett bra sträck med framförallt rovfåglar och tranor över området. När det är lågvatten rastar en hel del vadare. Sammanlagt har 33 olika vadararter observerats.                                           

Vinter:

Eftersom åfåran genom sjön alltid är öppen under vintern, samlas det en del övervintrande fåglar där. Små flockar av sångsvan, knipa, gräsand, storskrake och strömstare observeras regelbundet. Vissa år övervintrar också sådana arter som salskrake, vigg, sothöna, häger, kungsfiskare och skäggmes.

Tillfälligt:

Smålom, fjällpipare, tuvsnäppa, dubbelbeckasin, myrsnäppa, ängshök, gråhakedopping, rödspov, brun glada, aftonfalk, pilgrimsfalk, vitvingad tärna, berguv, flodsångare, trastsångare, sommargylling och tallbit. Rördrommen hörs ofta ”tuta” i vassen

Rördrom Foto:Rolf Nilsson
Övrigt:

Under flera vintrar har observationer av utter gjorts vid sjön.

SKÅDARTIPS

Bäst överblick över sjön får man från fågeltornet. Bästa tid att besöka sjön är vår och höst. Under juli är det ofta lågvatten i sjön och då kan man vid lämplig väderlek se många rastande vadare.

2. Södra Ljungadalen

Södra Ljungadalen består till största delen av öppen jordbruksmark, genomfluten av Prästebodaån. I norra delen av området ligger Södrasjön och i södra delen Ljungasjön. Båda sjöarna är av slättsjökaraktär.

Foto:Rolf Nilsson
VÄGBESKRIVNING

Området är beläget ca 10 km sydost om Ljungby. Från Ljungby kör man väg 124 mot Älmhult. Efter ca 8 km kommer man till Össjö, där tar man av mot Södra Ljunga. Nu är man i norra delen av området och efter ca 1 km ser man Södrasjön till höger om vägen. Sedan fortsätter man till Södra Ljunga och ca 100 meter söder om kyrkan tar man av till vänster mot Läsaryd. När man kört ca 500 meter finns en röd lada till vänster om vägen. Härifrån leder en stig ned till Ljungasjöns fågeltorn. (6291824,1388474)

FÅGLAR
Södrasjön
Häckfåglar:

Bland regelbundna häckare kan nämnas: Grågås, gräsand och trana.

Tillfälliga häckare:

Skäggdopping och skrattmås.

Tillfälligt:

Mindre sångsvan, bergand, sjöorre, svärta, rödspov, tretåig mås, turturduva och vitryggig hackspett.

Grågås Foto: Joakim Salomonsson
Ljungasjön
Häckfåglar:

Grågås, sothöna, vattenrall, sävsångare och rörsångare.

Tillfälliga häckare:

Skäggdopping, brun kärrhök, tornfalk, glada, trana och rörhöna.

Tillfälligt:

Mindre sångsvan, ejder, bergand, alfågel, snatterand, svarthakedopping, småfläckig sumphöna, kentsk tärna, dvärgbeckasin, härfågel, skäggmes och rosenstare.

Hela området
Tillfälligt för området förutom sjöarna:

Pilgrimsfalk, hökuggla, vaktel, gräshoppssångare, kärrsångare, rödstrupig piplärka, ortolansparv, snösiska och dubbelbeckasin (fälten söder om Ljungasjön).

Sträckfåglar:

Under vår och höst går ett bra sträck genom hela området. Främst under våren rastar många gäss. Framför allt är det grågås, kanadagås och sädgås men även spetsbergsgås, bläsgås och vitkindad gås är så gott som årliga. I sjöarna rastar även många änder. Vid lågt vattenstånd på sommaren kan man se flera arter vadare i Ljungasjön. Speciellt tofsvipa.

Tofsvipa Foto: Anders Carlsson

Ett för inlandet bra sträck av rovfåglar och tättingar passerar genom området.

Vinter:

Under vintern ses bl a: Ormvråk, kungsörn, havsörn, varfågel, vinterhämpling, steglits och snösparv.

SKÅDARTIPS

En bra tid att besöka området är mars-april, då mycket fågel rastar. Fina rastplatser för gäss är: Fälten mellan vägen och Södrasjön, fälten vid Mjäryd och fälten söder om Ljungasjön. I skogarna runt området finns fina ugglemarker. Här kan man på vårkvällarna höra pärluggla, kattuggla, sparvuggla och hornuggla spela. Bra ställen för sträckskådning är fälten söder om Ljungasjön och vid bron över Prästebodaån vid Sommarsäte.

Notera!

Ett aktivt jordbruk bedrivs i området. Var därför noga med var du parkerar.

 

3. Styplesjö och Lillsjön med omgivning

Styplesjö och Lillsjön är båda sedan gammalt kända fågellokaler. Det var här de första dvärgbeckasinerna upptäcktes och tranan fanns när arten var en sällsynthet. 

VÄGBESKRIVNING

För att hitta till sjöarna från Ljungby tar du av mot Liatorp inne i stan. Kör väg 124 ner till Össjö (7 km) där du svänger höger mot Södra Ljunga. Efter ca 2 km svänger du av mot Sommarsäte. Efter ytterligare drygt 2 km (vid Hårenberg) svänger du mot Näs för att komma till Lillsjön. Vill du till Styplesjö tar du höger mot Läsaryd.

Fortsätt och kör längs grusvägen genom skogen, rakt fram vid avtagsvägen mot Kuggaboda, passera gården Näs och snart ser du Vissjön på vänster hand och Lillsjön på höger. Det är 5 km från Hårenberg till Lillsjön. En bra parkering finns vid (6289380,1391629). Vägen löper här mellan sjöarna på en sträcka av ca 400 m. Dvärgbeckasinerna hörs bra ut till vägen, annars leta dig ner till Lillsjön, det går bra nu när skogen blåst ner.

Lillsjön när dvärgbeckasinen spelar Foto:Rolf Nilsson

Mellan Lillsjön och Vissjön går en liten kanal under vägen. Passera den och vidare 150 m söderut och du kan ställa bilen (6289272,1391703). Härifrån är utsikten över Vissjön bra.

Har du tur rastar marina arter som ejder och sjöorre.

Vid Styplesjö finns ett fågeltorn (6290294,1389224). Tyvärr har stigen ner till tornet blivit sönderkörd av virkestransporter under Gudrunstormen. Men det går med stövlar och lite mod, du kommer inte att ångra dig! Kör 760 m från sista huset i Läsaryd. Här finns en bra plats att ställa bilen på (6290136-1388571). Gå tillbaks 160 m och du finner en lucka i stenmuren. Där skall du gå ner mot Styplesjö. Följ traktorspåren österut och du kommer ner mot en mosskant. Här är sönderkört så stövlar krävs året runt. Den gamla stigen syns bra när du kommer på den. Följ denna ut över den tallbevuxna myren ut till tornet.

För att hitta ut till tjädrarna måste du ha en karta och kompass med dig. Ett bra ställe att gå ut mot Storemosse på är vid Lassa-Saras (6291637,1390727) på vägen mellan Hårenberg och Näs. Tag den högra vägen för att komma upp till mossen. Den vänstra går till Uddarna och är även den bra, för bl.a. sparvuggla och nötkråka.

FÅGLAR

Bästa tjädermarkerna är söder om Store mosse. Här finns en fin spelplats men den är ganska utspridd. En annan spelplats finns på mossen mellan Kuggaboda och Styplesjö. Orre spelar ute på Store mosse men mest i trädtopparna. Sparvugglor och pärlugglor kan du hitta runt Kuggaboda, Orraberg och Jonsboda. Här fanns flera par före Gudrunstormen och en fin spelkväll kunde du inte missa dem. Nu är det osäkert  om det är lika lätt men försök!

I Styplesjö finns förutom dvärgbeckainer mycket annat att titta på. 3-4 par tranor häckar. Andra arter som kan ses är rödbena, grönbena, storspov, gulärla och grågås. Vissa år ses svarthakedopping, skedand och sävsångare.

Tjäder Foto:Ulf Ekström

Lillsjön var en gång i tiden en del av Vissjön. Vid sänkningen i slutet av 1800-talet blev det en grässjö. Vissa år översvämmas området och Lillsjön blir åter en sjö. Då rastar mycket sångsvanar, gäss och änder. Fiskgjusen är ofta besök. När vattnet drar sig tillbaks försvinner nästan allt klarvatten. Starr och fräken tar över. Lillsjön är nog den mest enkla lokalen för dvärgbeckasin att nå (se ovan). Även här finns rödbena, grönbena gulärla och grågås. Ibland kommer lärkfalken jagande förbi.

Notera!

Gå inte ut i varken Lillsjön eller Styplesjö. Sjöarna är mycket störningskänsliga och troligen kommer du bara att plurra långt upp på låren. Mitt emot Lillsjön ligger Vissjön. Här rastar ibland änder (även sjöorrar och ejdrar) varför det är värt ett besök.

4. Klövarydssjön-Klövasmosse-Stavasjön

Klövasmosse är en ca 3 km lång mosse. Vid mossens norra del ligger den sänkta sjön Klövarydssjön och i södra delen av mossen ligger de sänkta sjöarna Stubbesjö, Lyckesjö och Stavasjön. Före sänkningarna av sjöarna, var det ett stort vattenstråk från Klövarydssjön tll Stavasjön. Efter sänkningen odlades kärret upp och här var åkermark fram till 1970-talet. Idag är åkermarken till stor del planterad med granskog, själva mossen är dock fortfarande öppen och fin. 

VÄGBESKRIVNING

Området är beläget cirka 12 – 15 km nordost om Ljungby. Från Ljungby kör man väg 25 mot Växjö. Vid Tutaryd tar man vänster mot Torlarp och efter ca 300 meter kör man mot Borsna. För att komma till Klövarydssjön, fortsätter man vägen mot Borsna. Cirka 4,5 km därefter svänger man vänster mot Torlarp och efter 2 km tar man vänster mot Torkelshult. Kör 2,8 km och parkera vid skylten Föraretorp och gå till höger utmed åkerkanten till sjön.  (6311544,1395674)

För att komma till Stavasjön och Klövasmosse fortsätter man rakt fram på Borsnavägen vid vägskälet till Torlarp. Kör cirka 900 meter och parkera bilen vid Stavasjön. (6307974,1396204 ) Härifrån kan man gå cirka 200 meter mot Borsna och sedan ta till vänster på en skogsväg som leder till Klövasmosse. (6308764,1395954)

FÅGLAR
Klövarydssjön
Häckfåglar:

Trana, sångsvan, fiskgjuse och lärkfalk.

Tillfälliga häckare:

Brun kärrhök och småfläckig sumphöna.

Sträckfåglar:

Under vår och höst går ett bra sträck av framförallt rovfågel över området.

Brun kärrhök Foto:Conny Christensen
Klövasmosse

Mossen är en gammal klassisk orrspelsmosse. Än idag finns här en god stam av orre. 2007 räknades spelande tuppar och beräknades då till minst 20 tuppar. Tidigare har här häckat storspov och ljungpipare. Troligtvis finns dessa kvar fortfarande. I mossens sydvästra del har även tjäderspel noterats under senare år. I övrigt kan nämnas att 2 – 3 pärlugglor och 3 – 4 sparvugglor hävdar revir i anslutning till mossen.

Stavasjön

Före sista sänkningen var Stavasjön en bra rastplats för sångsvan på vårarna. Idag finns det inga öppna vattenytor i sjön. Här häckar bl a trana, kanadagås och enkelbeckasin. Vissa år har även dvärgbeckasin och småfläckig sumphöna hörts.

5. Ljungby Stad

Ljungby ligger i Lagadalen. Längs Lagaån går vår och höst ett intensivt fågelsträck. Befinner du dig inne i stan märker du kanske inte så mycket av småfåglarna men väl när vråkar, gäss, svanar och inte minst tranorna drar förbi.

Får du en stund över så ta en promenad längs Lagaån. Det är något av stadens lunga. Det går att promenera från Gängesbron i söder till Ågårdsbron i norr. Det är främst de vanliga småfåglarna du ser men ibland kommer kungsfiskaren förbiflygande. På vintern brukar många gräsänder hålla till vid broarna tillsammans med någon knipa eller storskrake.

Vi börjar vår vandring i söder, vid Gängesvägen/Vadgatan. Följ åns östra sida och det är bara några 100 meter till Industribron. Detta är i maj-juni ett bra ställe för härmsångare. Vid Industribron tar du höger och innan tennisbanorna vänster och du kommer ner till gångbron, Ljungsätersbron. På andra sidan ån kommer du upp till Villagatan/Olofsgatan där turkduvorna brukar hålla till. Det finns mycket fågel i dessa kvarter, håll utkik efter stenknäcken.

Turkduva Foto: Hans-Gösta Pettersson

Vi går dock inte över gångbron utan tar till höger. Lagavallen ligger här med sina fotbollsplaner. Kolla genom den gamla grinden efter rastande trastar på hösten. På sommaren kan strandskatan gå här och söka föda.

Nästan mitt emot grinden till Lagavallen tar du vänster och kommer ner till Ulvabäckens utlopp i Lagaån. Längs Ulvabäcken brukar vara mycket fågel. Trädgårdssångare, lövsångare, entita, grön- och gråsiska och mycket annat kan hittas.

Snart svänger en promenadväg vänster och följer Lagaån upp mot elverket. Detta är Pilparken. Bland gräsänderna ligger ofta knipor och vid fallet ses då och då under den kalla årstiden strömstaren. Vår och sommar har forsärlan funnits här de senare åren.

Forsärla Foto: Hans-Gösta Pettersson

Gå över Storgatan och håll höger. Efter 50 m (efter Ljungby Energi) sväng vänster och följ stigen bland husen.

Efter Astradsskolan så ta vänster och passera över Tomtebobron, ”Bananbron”. Vintertid håller här till en flock gräsänder och fiskmås och gråtrut ses då och då. Även knipa, storskrake och vigg kan dyka upp.

Efter Tomtebobron håller du höger och en fin promenad längs ån börjar. Lagaån har här mer sumpiga stränder. I flera år har skrattmåsarna häckat tillsammans med ett par knölsvanar. Bland småfåglarna ses sävsångare och sävsparv.

Skrattmås Foto:Conny Christensen

Nästa bro är Järnvägsbron och här blir ån åter bredare vilket gör att storskrake och storskarv ses fiskande.

Sista bron är Ågårdsbron , en gammal bro från tiden innan ån dämdes. Bron är avstängd från trafik och bänkar finns lämpliga att inta sin fika. Undrar hur fågellivet var när Lagaåns vatten strömmade genom staden?

6. Jättabron

 Lokalen består av några mindre öar i sydvästra delen av Bolmen, som är ganska grund här. Detta får till följd att det vid lågvatten bildas stränder runt öarna. Det finns lite skog på några av dem, men några är mer buskbevuxna. En del bladvass finns också. Läget i sydväst gör att många fåglar passerar här på höststräcket.

Vägbeskrivning

Du hittar hit genom att från Byholma köra mot Torarp, efter några kilometer går en väg till höger ner till stugbyn. Vid den lilla hamnen finns en parkeringsplats. (6301474,1365849) Det finns en liten stig i skogskanten som följer sjön ut mot öarna. Om vattenståndet inte är för högt så kan man gå långt ut, och här har man en fin utsikt över storsjön.

Fåglar

Häckfågelfaunan är väl ganska typisk för våra större sjöar, med bl.a. havstrut, fisktärna,storlom,lärkfalk,småskrake, fiskgjuse och bivråk. På våren kan flockar av änder rasta på sjön t.ex. svärta ejder, men då är det sällan möjligt att komma ut här. Hösten är väl den tid som denna lokal har mest fågel att erbjuda. Även nu rastar ibland flockar av marina änder som svärta och sjöorre. Ett fint sträck av bläsand och stjärtand kan med lite tur också ses. Gäss sträcker förbi, och rastar ibland. Flera olika arter av vadare passerar här, och om det är lågvatten så kan man få se dem rasta på revlarna.Tranor,måsar och tärnor följer också gärna sjön mot sydväst. Flera arter rovfåglar brukar också kunna ses på sträck. Sent på hösten är chanserna goda att se snösparv och vinterhämpling.Dvärgbeckasin rastar ofta i vassarn.

Flera för trakten ovanliga arter har setts här bl.a. alfågel,roskarl,sandlöpare,myrsnäppa,kustlabb,skräntärna och citronärla.

Foto:Anders Holmberg

Lämpligen används stövlar om man vill vada ut till ön.

Notera!

Tänk på att köra försiktigt i stugbyn.

7. Hornsborg

Hornsborg är ett jordbruksområde utmed Lagaån som består av flera byar. Horn i norr och Horshult i söder.

Vägbeskrivning

Detta är en trakt med ett levande jordbruk, så fågeltillgången varierar med grödor och dylikt. Motorvägen, E4, går igenom här så det blir aldrig riktigt tyst.

Det finns ingen bra parkeringsplats i området. Där gamla E4:an går över ån Lagan går det att stanna men tänk på att detta är en infart till åkrar så lämna inte bilen där. (6282336,1377884)

Fåglar

Bland de häckande arterna kan nämnas tofsvipa, sånglärka, lärkfalk och troligen bivråk.

Lärkfalk Foto:Conny Christensen

Under tidig vår kan en del gäss rasta på åkrarna. Tättingar rastar också.

På hösten är sträcket nog ännu bättre, speciellt med rovfågel. Observationer av brun glada, pilgrimsfalk, stenfalk, kärrhökar och havsörn är möjliga. Flockar av ängspiplärkor, bo/bergfink brukar födosöka på fälten.

8. Exen

Exen är en ganska grund sjö i södra delen av kommunen i Nöttja socken. Bolmån rinner genom sjön. Norr om sjön ligger byn Bolmaryd med odlad mark intill ån. Vid Bolmåns mynning finns en liten sandrevel. Strandskogarna består till stor del av lövskog. Det finns flera mindre vassruggar i sjön.

Vägbeskrivning

Badplatsen i norr, vid åmynningen, kan nås genom att från Nöttja köra mot Bolmaryd. Här finns en skylt som visar vägen till badplatsen. Parkera på anvisad plats. En stig utmed ån leder till stranden och här har man uppsikt över sjön och sandreveln. (6286464,1374334)

Fåglar

De häckande arterna består bland annat av storlom, fiskgjuse, skäggdopping, rörsångare, drillsnäppa, sävsparv, gräsand och skogssnäppa. Här ses även kungsfiskare mer eller mindre regelbundet.

I anslutning till åkrarna häckar även storspov, tofsvipa, och sånglärka. I strandskogarna häckar också mindre hackspett.

Röd glada ses ofta i området. Rördrom har hörts i vassarna. Lokalen har också besöks av pilgrimsfalk.

Skäggdopping Foto:Rolf Nilsson

Under vår- och höststräcket passerar gäss, änder, vadare och en del rovfågel. Vid åkrarna rastar an del småfågel. Den lilla sandreveln utgör ibland rastplats för vadare och måsfåglar.

Flera arter änder har setts rasta i sjön såsom snatterand, årta, bläsand, sjöorre och svärta.

Skådartips

Lokalen kräver sällan stövlar. Tänk på att åkrarna är odlad mark och får inte beträdas. Följ åkerkanten om denna del besöks.

 

9. Södra Vidöstern

Denna del av sjön kan överblickas från flera olika lokaler, med ganska olika förutsättningar.

Allra längst i söder där Vidöstern avrinner genom Lagaån ligger Sundet. Hit kommer man genom att utgå från Vittaryd och köra österut mot Dörarp en kilometer tills man kommer till bron vid Sundets hembygsgård. Där man också kan parkera bilen. (6318324,1389434)

Fåglar

Denna lokal är bäst vintertid då det i stort sett alltid råder öppet vatten i ån. Gräsänder, knipor och storskrakar övervintrar och salskrake ses regelbundet. Med lite tur kan man också se havsörn och kungsfiskare.

Även tidiga vårar, innan isen gått upp ute på Vidöstern, är Sundet värt ett besök då här ofta samlas nyanlända sångsvanar, gäss och storskarvar som rastar i väntan på islossningen. 

Knipa Foto:Joakim Salomonsson
Erikstad

Erikstad ligger på sjöns västsida och även till denna lokal utgår man lämpligen från Vittaryd. Kör mot Dannäs och efter ca 3 km sväng höger vid skylt mot Vidöstern och följ vägen ner till byn. Parkera i anslutning till den lilla hamnen. (6322184,1387454)

Fåglar

Erikstad är en typisk sträcklokal som genom sitt sydvästliga läge med fördel besöks under hösten. Allra bäst är att åka hit i juli-september. De arter som ses här är främst vadare, tärnor och måsar. Med lite tur kan man se flockar med flyttande kustpipare och myrspovar i full sommardräkt eller rent av någon skräntärna eller kustlabb!

Tänk på att dessa typer av fåglar helst flyttar under lite sämre väderförhållanden! Att åka hit i strålande solsken brukar inte ge så stort utbyte annat än lärkfalk, fiskgjuse och storlom som alla häckar i området.

Storlom Foto:Conny Christensen
Skådartips

Då lokalen ligger på Vidösterns västsida är kvällsbesök att föredra då man ofta ser fåglarna i fint medljus medan ljusförhållandena på morgnar och förmiddagar kan vara svåra.

Bästa obsplatsen är själva hamnpiren och glöm inte tubkikare som är mycket användbar här! 

En tredje bra utsiktsplats över Vidösterns södra delar är Korsets badplats, som ibland även kallas Sölvshall bland Ljungbyskådarna, efter det stenrev man kan se långt ut i sjön. (6325454,1392364)

För att komma hit kör man gamla riksettan mot Värnamo. En knapp km norr om Gyllene rasten svänger man vänster in på en oskyltad skogsväg mittemot en vit skylt med texten ”Sagobygden. Fika kors.” Tag vänster där skogsvägen efter endast några meter delar sig  och kör över åsen för att sedan parkera vid den vändplats som finns på andra sidan. Härifrån går man ner till den grillplats som finns nere vid stranden och spanar ut över sjön.

Tubkikare är i stort sett ett måste här då det är långa avstånd ut över sjön.

Fåglar

Korset/Sölvshall är främst en rastplats för sjöfågel under flyttningstid.

Lokalens stora dragplåster är möjligheten att se rastande kustarter som ejder, svärta och sjöorre  som alla ses regelbundet. Bästa tillfällena att få se dessa arter är att åka hit efter regniga nätter, främst i april-maj men även augusti-oktober kan betala sig.

Även ovanligare arter som gråhakedopping, svarthakedopping och smålom har observerats under senare år.

Ejder Foto:Henrik Strandberg

10. Össlöv/Trotteslöv

Detta är ett område med jordbrukslandskap som sträcker sig utmed gamla riksettan från Ljungby i söder till Lagan i norr. Lagaån flyter parallellt med vägen på dess östra sida och lokalen bildar ett slags naturlig flyttfågelkorridor.

Vägbeskrivning

Många grusvägar leder genom åkermarkerna, främst på riksettans västsida och är lämpliga att skåda från. Använd de parkeringsplatser som finns utmed riksettan eller parkera vid Össlövs byastuga och tänk på att inte ställa bilen så att du står i vägen för traktens lantbrukare!(6307244,1388514)

Fåglar

Området är som bäst i sträcktider. Under tidig vår rastar ofta flockar med sångsvan och diverse gäss och ovanligare arter som spetsbergsgås och mindre sångsvan har setts vid ett flertal tillfällen.

Mindre sångsvan Foto:Rolf Nilsson

Vid denna tid brukar dessutom vipor, starar, lärkor och stora mängder kråkfåglar rasta. Många åkrar är ofta översvämmade under våren och kan då också bjuda på rastande vadare och måsfåglar.

På hösten finns ofta en tranflock på plats under september-oktober och kan ofta innehålla flera hundra individer. En promenad i markerna hösttid bjuder på mycket rastande tättingar som finkar och trastar. Jordbrukslandskapet är också fina jaktmarker för rovfåglar som glada, kärrhökar, stenfalk och tornfalk och vid fina väderförhållanden går dessutom ett fint rovfågelssträck över området.

Röd glada Foto:Ulf Ekström

Bland sällsyntare gäster som observerats under senare år kan nämnas aftonfalk, roskarl, blåhake och ortolansparv. 

11. Toftaholm/Färjansö

Toftaholm

Toftaholm är ett naturreservat på sjön Vidösterns östra sida beläget just söder om länsgränsen till Jönköpings län. Reservatet består av ekskog och hagmarker samt en strandäng med fin utsikt över Vidöstern och öarna Långö och Färjansö. Genom reservatet flyter dessutom Toftaån som mynnar i sjön i strandängens nordvästra hörn. Markerade strövstigar utgår från reservatsparkeringen och nere vid strandängen finns en bra obsplats med ett fikabord intill. Tubkikare kan komma väl till pass här vid spaning över sjön. Observera att motljuset ibland kan vara besvärande under sena eftermiddagar/kvällar!

Vägbeskrivning

Man kommer dit genom att följa gamla riksettan norrut från Lagan i 7 km eller svänga av E4:an vid avfart Toftaholm och köra söderut tills man passerar Toftaån.

Parkeringsplats tillhörande reservatet med informationstavlor finns mittemot infarten till Toftaholms pensionat. (6323704,1391524) Ytterligare p-plats finns 100 meter norrut vid den s.k smålandseken.

Fåglar

Området är mycket trevligt ur rovfågelsynpunkt och bivråk, fiskgjuse, havsörn, brun kärrhök, glada och lärkfalk ses alla regelbundet. Lövskogsområdena hyser häckande mindre hackspett, grönsångare, stenknäck och nötkråka medan gulärla och enkelbeckasin finns på strandängen.

Både vår som höst går ett mycket fint flyttfågelsträck över området som med fördel kan avnjutas från obsplatsen vid strandängen. Under mars-april rastar ofta flockar med gäss av flera arter på strandängen och åkrarna söder om Toftaholms pensionat.

Annars är det under våren speciellt första halvan av maj som kan vara mycket givande då sällsynta arter som dvärgmås och svarttärna ses regelbundet.

Hösttid följer ett fint småfågelsträck Vidösterns ostsida och bra dagar kan stora antal finkar, piplärkor, ärlor m.m räknas in.  Även rovfåglar och tranor kan ses i höga numerärer under augusti-oktober. I november ses ofta salskrakar rasta, denna månad är även den bästa att spana efter örnar.

Havsörn Foto:Roger Karlsson

Vintertid ses havsörn regelbundet och med lite tur kan man även få syn på någon förbiflygande kungsörn. De vintrar då Vidöstern inte är isbelagd brukar också salskrake ses i sundet mellan Långö och Körsbärsholmen. 

Färjansö

är en ö endast en dryg km lång och 200 m bred som är centralt belägen i Vidöstern.Ön delas i stort sett på mitten av länsgränsen till Jönköpings län och delen söder om gränsen är naturreservat.

Öns sydligaste punkt är en udde bevuxen med låga buskar som sticker ut i sjön. Detta är en bra utsiktspunkt för att spana söderut över Vidöstern då man annat ser Tärnö som hyser Vidösterns enda storskarvskoloni. Udden är även ett bra ställe att spana sträckande fågel på våren. Annars består södra delen av ön av blandskog och enbuskmark.

Mitt på ön finns en stor mad som delar av ön. Den delen som ligger norr om länsgränsen är bevuxen med snår och buskar och ganska svårframkomlig medan södra delen betas och här finns endast några enstaka träd. I sydvästligaste delen av maden finns ett vindskydd som ger bra överblick över maden och Gorrsundet som är en vassvik på madens västra sida.

Vägbeskrivning

Problemet med Färjansö är att det finns ingen landförbindelse utan enda möjligheten att ta sig dit är med båt. Ett sätt att ta sig dit är att kontakta E4:ans camping (tel 0370-44035) , (6325434,1392344) belägen vid Toftaholms by, som hyr ut båtar alternativt skjutsar ut dig.

Stövlar är bra att ha med sig ut då det kan vara mycket blött ute på maden vid högt vattenstånd.

Fåglar

Häckfågelfaunan på ön är ganska snarlik den vid Toftaholm med stenknäck och mindre hackspett på södra delen av ön och enkelbeckasin och gulärla ute på maden, i Gorrsundet kan dock adderas rördrom och sothöna. Dessutom har mindre flugsnappare häckat tillfälligt.

Mindre flugsnappare Foto:Rolf Nilsson

Under sträcktid ser man också ungefär samma fåglar som vid närliggande Toftaholm. Fördelen med Färjansö är att man ofta ser arter som rovfåglar, sjöfågel och gäss på närmare håll. Dessutom är Gorrsundet en bättre rastlokal för simänder och skäggmes ses i vassarna så gott som varje höst. När det råder lågt vattenstånd i Vidöstern kan man också se rastande vadare på maden och vid sydudden.

Vintertid brukar någon varfågel finnas på maden och havsörn ses regelbundet.

Bland de sällsynta arter som noterats på de båda lokalerna kan nämnas ägretthäger, mindre skrikörn, brun glada, ängshök, pilgrimsfalk, spetsbergsgås, rödspov, dubbelbeckasin, skräntärna, kustlabb, nattskärra, vattenpiplärka, blåhake, busksångare och ortolansparv.   

12. Kronoskogen

Kronoskogen är belägen strax nordost om Ljungby tätort. Man parkerar lämpligast vid Sunnerbohallen och går till motionsslingorna. En stor del av skogen består av barrskog där tall dominerar. I östra delen av området finns det en hel del lövinslag. Skogen utnyttjas mycket av det rörliga friluftslivet och motionsslingor går genom i stort sett hela området. Under 2008 gjordes en inventering av fågellivet på uppdrag av Ljungby kommun. 51 olika fågelarter observerades under inventeringen , varav minst 33 olika arter häckade.

I fågelklubbens förslag till skötselplan för området påpekade vi bl a: I de centrala delarna ska en öppen tallskog eftersträvas, vilket innebär att man måste hugga bort en del gran för att släppa in mer ljus. Vi föreslog också att man skall sätta upp holkar för att förbättra häckningsmöjligheterna för våra vanligaste hålhäckande tättingar. Området öster om järnvägen, föreslog vi att man skall bevara som det är idag. Detta område är också det bästa när det gäller fågellivet.

Lövsångare Foto:Rolf Nilsson
Fåglar

Av de 33 arter som häckade kan nämnas följande: Morkulla, större hackspett, ärtsångare, svarthätta, grönsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, tofsmes, talltita och svartmes. Vi upptäckte vid inventeringen att grönsångarpopulationen var överaskande stor med 21 revir. Spillkråka brukar häcka i området dock inte detta år.

Svartmes Foto:Anders Holmberg

Vi rekommenderar en promenad i de östra delarna av området en tidig vårmorgon, Följ järnvägen norrut och tag sedan gräsvägen till vänster upp mot brandstationen.

13. NÄSSJÖN

Under 1960- och 1970-talet var Nässjön fantastisk med hundratals rastande svanar och änder. Fågeltornet vid sjöns södra del finns inte mer. En restaurering av sjön måste ske. Men sjön är fortfarande ett populärt utflyktsmål för Ljungbyborna. Först som sist bör nämnas att Nässjön har tappat väldigt mycket av sin betydelse som fågelsjö. Flera rensningar av Kåtån som rinner genom sjön, har gjort och vattnet försvinner snabbt ur sjön.

Vägbeskrivning

Nässjön ligger några km väster om Ljungby. Enklast att nå sjön är från den nedlagda Bolmenbanans banvall som nu är cykelled. Leden är skyltad från centrum.  Sjön är sänkt och blir till en grässjö på sommaren.

Enklast att besöka sjön är som ovan nämnts att följa banvallen ner till bron. Här har dock videbuskarna växt i höjden och sikten är minimal. Längs sjöns kanter finns flera älgtorn men då måste du på med stövlarna och vandra längs sjöns stränder, något som kan ge många fina upplevelser inte bara fågel utan även olika djur och växter. (6301024,1382000)

Fåglar

De få dagar som vattnet finns kvar lockar dock Nässjön till sig förvånansvärt mycket fåglar. Sångsvanarna kommer tillsammans med gäss och änder. Blir våröversvämning sent på våren dyker svarthakedoppingar och svarttärnor upp. Storspov och vipor häckar tillsammans med rödbenor och enkelbeckasiner.

Sångsvan Foto:Conny Christensen

14. Bokholmen vid Bolmen

 Bokholmen vid sjön Bolmens östra strand är ett av de få ställen där du kan nå “Storsjön”. Inga öar skymmer sikten som når över sjön till västra stranden.

Vägbeskrivning

Från Ljungby kör du västerut mot samhället Bolmen. Vid Stavsjö tar du höger mot Angelstad kyrka. Vid kyrkan tar du höger mot Bolmstad. Efter knappt en km tar du vänster, vägvisare tll Bokholmen. Ta till höger när du kommer ner till sommarstugorna. Efter 150 m kan du parkera bilen och gå ner till den lilla hamnen. (6304790,1374430) Parkera vettigt och kör lugnt så vi kan fortsätta att köra ner till Bolmen.

Fåglar

Lämpligast att besöka lokalen är under april och maj då sträckande och rastande änder och tärnor kan ses. Det marina inslaget är stort. Ofta rastar ejder, svärta och sjöorre och ibland kommer flockar av vitkindad gås och prutgås sträckande över sjön. Sikten är fin och du kan studera storlommar, fiskgjusar, storskarvar och havstrutar.

Storskarv Foto:Hans-Gösta Pettersson

15. Målaskogsberg

 Målaskogsberg ligger 2 mil öster om Ljungby. Berget är ett naturreservat. Parkering och markerade stigar finns. Berggrunden är hyperit och floran är mycket rik. Vätteros, trolldruva, blåsippa, desmeknopp och solvända är växter du kan hitta.

Vägbeskrivning

Från Ljungby kör du mot Vislanda. Efter 2 mil svänger du vänster mot Målaskog. Reservatet når ut till Vislandavägen och du kan inte missa parkeringen. (6301400,1404974) Mitt emot parkeringen går du upp på berget. Glöm dock inte att gå en runda bland slåtterängar och beteshagar på samma sida som parkeringen. Och glöm inte kaffekorgen! 

Fåglar

Naturligtvis är inte bara floran intressant utan även fågellivet är rikt. Stenknäck finns nästan året runt. Grönsångaren sjunger flitigt i avenboksskogen. Nötkråkan hittas enklast på sensommaren och hösten då den samlar hasselnötter. Har du tur så stöter du upp en järpe i sluttningarna mot öster. I början av juni skall du lyssna efter den mindre flugsnapparen som ibland sjunger från berget.

Stenknäck Foto:Hans-Gösta Pettersson

16. Bräkentorpsjön

Sjön omges av skogsmark med inslag av smärre öppna fält och buskmark främst i nordvästra delen. Området kring sjön är ett populärt strövområde med flera promenadstigar. I nordöstra delen vid Prästebodaåns utlopp finns ett naturreservat. Några skogklädda öar finns mitt i sjön. På östra sidan är en populär badplats belägen.

VÄGBESKRIVNING

Tag vägen från Ljungby mot Vislanda. Efter rondellen vid utfarten svänger man vänster mot Visslaryd. Efter drygt tre km. finns en rastplats med goda parkeringsmöjligheter. (6299200,1390650) Härifrån utgår också flera promenadstigar i området.

FÅGLAR

I nordvästra delen kan ses och höras flera arter fåglar typiska för busk- och blandskogsmark såsom törnsångare, trädgårdssångare och ärtsångare. Från stranden kan man spana över sjön, där både storlom och fiskgjuse ofta söker föda. Vissa år har också lärkfalk setts jaga över vattnet.

Fiskgjuse Foto:Anders Holmberg

Om man följer vägen längs stranden söderut, kommer man till en hagmark med ek och hassel. Här kan man träffa på mindre och större hackspett, spillkråka, gröngöling och på våren ibland även göktyta. Dubbel-, tal- och koltrast sjunger flitigt liksom trädpiplärka. Kvällar och morgnar hörs ibland sparvuggla vissla och även kattuggla finns i trakten.

Fortsätter man vägen genom hagen, når man ett hygge där törnskata häckar ofta med flera par.

Vägen över hygget leder vidare till Lilla stensjön, som förr var en utmärkt fågellokal med bl a svarthakedopping, bläsand och skrattmås, men numera är fågellivet i sjön ganska torftigt.

Tillfälligtvis har bl a rosenfink, härmsångare, mindre strandpipare och mindre sångsvan påträffats inom området

TIPS

Bästa tid för ett besök är vår och försommar, då fågellivet är som rikast.

Området bjuder också på trevliga insekter såsom grön sandjägare tidigt på våren, grönsnabbvinge och ett par arter blåvinge, pärlemorfjäril, skogsnätfjäril m fl.

17. Kösen/Östraby

Kösen är en av våra större sjöar som delas av Annerstads och Angelstads socknar. Runt sjön finns flera mindre vassruggar. Sjön är mestadels omgiven av skog.

Vägbeskrivning

Du hittar till Kösen genom att från Ljungby köra väg 25 västerut mot Halmstad. Efter ca 15 km kommar man till sjöns utlopp som är Bolmån. Fortsätt ytterligare ca 500 m till en skylt Östraby norra. Sväng in här. Ca 100 m in finns en liten parkeringför en eller två bilar. Följ vägen till fots genom stugbyn. Du ser snart sjön. Här har du fin utsikt över sjön från en liten klippa. (6294670, 1375380)

Fåglar

Häckfågelfaunan består av bl.a. storlom, fiskgjuse, skäggdopping, fisktärna och våra vanligaste änder som knipa, kricka och gräsand. Grågås häckar också.

Fisktärna Foto:Rolf Nilsson

Kungsfiskare ses ibland. Mindre hackspett häckar troligen regelbundet i området liksom trana.

Vår och höst passerar ett blandat streck av måsar, tärnor, rovfåglar och änder. Vid åmynningen och sjön utlopp är det oftast öppet vatten under vintern och här samlas vårens första änder.

18. Brusarp

Brusarp är ett av få ställen där Bolmån har lite fall. Här bildas det mindre forsar.

Vägbeskrivning

Kör gamla E4:an (riksettan) söderut från Ljungby. Sväng av mot Nöttja vid Bäckaryd. Fortsätt ca 5 km tills en skylt mot höger visar Brusarp. Sväng in och kör ca 600 m till Brusarps by och sväng sedan vänster mellan husen. Vidare 750 m till en parkering på höger sida. (Som ofta används av flugfiskare.) Bolmån ligger ca 150 m ner till höger. (6291560, 1376530)

Fåglar

Under vintern kan flera strömstarar ses. Upp till 8 st har setts samtidigt. Forsärlan häckar åtminstone vissa år. Med lite tur kan man se kungsfiskare utmed ån.

Strömstare Foto:Ulf Ekström

19. VEDÅSA

Vedåsa är ett naturreservat som bildades 2007 och består av 170 ha landyta och 198 ha vatten och våtmarker. Området har stora naturvärden med en mosaik av våtmarker, ädellövskog samt välhävdade betesmarker. Reservatet genomkorsas av Helge å, som rinner ut i Möckeln. Helge å är barnkammare åt den hotade malen, som trivs bra i de grunda näringsrika vattnen.

Vägbeskrivning

Vedåsa ligger ca 2 km sydost om Agunnaryds kyrka. Sväng av Liatorpsvägen mot Vedåsa/Marsholm. Åk mot Marsholm 2 km och du finner en nyanlagd parkeringsficka på höger sida. Från denna går en skogsväg in mot lövskogen. Följ skogsvägen in till vändplan, gå genom grinden och in i hagmarken. Passera stugan (visa hänsyn om det är folk där) och fortsätt ner mot Vedåsaviken. Ta till höger när du kommer ner till viken och du hittar tornet.(56°42’16.6″N14°10’03.2″E)

Fåglar

Häckfåglar i våtmarken: Brun kärrhök, rördrom, vattenrall, trana, grågås, kanadagås, sångsvan, sothöna, kricka och grönbena.

Häckfåglar på fastmarken: Stenknäck, mindre hackspett, gröngöling, kattuggla, lärkfalk och bivråk.

Tillfälliga gäster: Trastsångare, mindre flugsnappare, svarttärna, rörhöna, småfläckig sumphöna, skedand, årta och havsörn.

Rörhöna Foto:Conny Christensen
Djurliv:

I området har utter, mård, vildsvin och ett flertal fladdermössarter observerats.

NYTT FÅGELTORN VID VEDÅSAVIKEN

Hösten 2011 byggde Skogsstyrelsen ett torn vid Vedåsaviken i Agunnaryd. Tornet står på vikens östra sida. 

Foto:Leif Johansson

20.Horsnäsamossen

Horsnäsamyren är en av våra största myrar. 2008 blev mossen naturreservat med en yta av 767 hektar. Största delen av mossen är öppen myr men fina kantskogar finns. Söder om Vislandavägen finns ostörda skogsöar ute i mossen.

VÄGBESKRIVNING

Enklast att studera mossens fågelliv är från tornet på myrens östra sida. Från Vislandavägen svänger du in på Ottersnäsvägen (vägvisare finns) och kör den 600 m. Där finns en parkeringsplats (6301528, 1396356) och en stig med spång ut till tornet. Mossen kan också besökas från andra ställen men då skall du ta med dig en bra karta och en kompass.

Orre Foto:Ulf Ekström
FÅGLAR
Häckfåglar:

Mossen hyser ett av länets bästa orrspel. 10-15 tuppar är normalt. Här finns också trana, storspov, grönbena, enkelbeckasin och ljungpipare. Tjäder finns i kantskogarna. I södra delen av reservatet finns fin tjäderskog. Sparvuggla är hörd på flera ställen runt mossen.  Dubbeltrast är ganska vanlig och den mindre hackspetten  syns då och då.

Sträck:

Horsnäsamossen är inte känd för att vara någon bättre sträcklokal. Blå kärrhök och trana kan sträcka vissa dagar.

Vinter:

Ödsligt. Leta efter orre och varfågel. Någon korp bör flyga förbi.

Tillfälligt:

Småspov har spelat över myren några år.  

SKÅDARTIPS

Orren spelar nästan året runt men bäst är spelet i april-maj. Tornet står på mossens östra sida, det innebär sol i ryggen på morgonen men motljus på kvällen.

Life to ad(d)mire:

I ett projekt mellan Länsstyrelsen och EU har mossen röjts på tallar för att gynna mossens djur och växter. Diken skall proppas igen för att hindra ny igenväxning. Horsnäsamossen är en av 5 myrar i Kronobergs län som ingår i detta projekt. Läs mer om projektet här ⇒PDF

Foto:Rolf Nilsson

21. FLYMOSSEN

Flymossen ligger i Annerstad och Nöttja socknar väster om Ljungby. Hela mossen är naturreservat (bildades 2011) och täcker en yta av 823 ha. Myren är skiftande med öppna mosseplan, torvtallskogar, kärrstråk, mossöar och slukhål. I mossen ligger Hästasjö.

Vägbeskrivng

I den norra delen av myren har en plattform byggts (6293195 – 1373465). Härifrån har man fin utsikt över myren. Från parkeringen och informationstavlan (6293631 – 1373552) går en delvis spångad stig ut till plattformen. För att hitta in till parkeringen svänger du av 25:an ca 100 meter innan avtagsvägen till Annerstad (koordinater där du svänger av 25:an är 6293965 – 1373028). Tänk på trafiksäkerheten då du gör en vänstersväng om du kommer från Ljungby.

Foto:Krister Wahlström
Fåglar

Häckfåglar: ljungpipare, storspov, grönbena, trana, gök, buskskvätta och ängspiplärka häckar ute på den öppna myren. Ett orrspel finns men det ser du inte från plattformen utan det ligger längre söderut – ut och vandra!

Sträckfåglar:

Eftersom Flymossen är lite besökt vet vi inte så mycket om sträcket men det bör vara en bra sträcklokal. Ut och spana.

Vinterfåglar:

Det är mycket tomt över mossen på vintern men flera observationer av kungsörn finns. Även havsörnar passerar över myren regelbundet. Kanske orrarna sitter i en björktopp och äter knopp.

Sällsyntheter:

Ängshök är sedd jagande över myren. Smålom har setts i Hästagöl.

Flymossen har även en fin flora med arter som vitstarr, dytåg, dvärgbjörk och sileshår men då måste du ut och vandra på myren.

Foto:Krister Wahlström
Life to ad(d)mire:

I ett projekt mellan Länsstyrelsen och EU har mossen röjts på tallar för att gynna mossens djur och växter. Diken skall proppas igen för att hindra ny igenväxning. Horsnäsamossen är en av 5 myrar i Kronobergs län som ingår i detta projekt. ⇒PDF